banner

Zasady dostępu do informacji publicznej określa Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.). Ustawodawca zobowiązał organy władzy państwowej do udostępniania każdej informacji o sprawach publicznych z wyłączeniem informacji określonych w Ustawie.

Udostępnianie informacji publicznej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim realizowane jest przede wszystkim poprzez umieszczanie i aktualizowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja, która nie została udostępniona w BIP, może być udostępniona na pisemny wniosek zainteresowanego (załącznik poniżej).

Wnioski o udzielenie informacji publicznej należy składać w sekretariacie Szkoły.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek zainteresowanego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie, wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Szkoła będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca będzie poinformowany o wysokości opłaty (art. 15 ust. 1 Ustawy)

Załączniki
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Dodany: 28 wrzesień 2023 przez Milena Grzesiak, brak zmian

Podmiot udostępniający informacje: Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim

Utworzony: przez: Małgorzata Kowalewska

BIP został przeniesiony na aktualny serwer we wrześniu 2023r.

Opublikowany: przez: Milena Grzesiak

Ostatnio aktualizowany: przez: Milena Grzesiak

Rejestr zmian:

  • 28-09-2023 21:17:04 | publikacja | Milena Grzesiak