banner

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzania danych jest: Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim, 86-302 Wałdowo Szlacheckie 57, tel.: 56 46 827 77, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Administrator przetwarza dane, pozyskane w procesach związanych ze swoją działalnością. W każdej sytuacji osobom zainteresowanym przekazywane są szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
  4. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.c) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.). Okres przechowywania danych osobowych został określony w art. 44a i 160 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.).
  5. Dane osobowe są ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami są również podmioty przetwarzające dane na zlecenie. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  6. Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka/ucznia oraz własnych, żądania ich sprostowania. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7. Rodzicom/opiekunom prawnym dziecka / ucznia, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a jeśli w przyszłości zostałby powołany inny organ nadzorczy, to ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi.

Podmiot udostępniający informacje: Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim

Utworzony: przez: Małgorzata Kowalewska

BIP został przeniesiony na aktualny serwer we wrześniu 2023r.

Opublikowany: przez: Milena Grzesiak

Ostatnio aktualizowany: przez: Milena Grzesiak

Rejestr zmian:

  • 29-09-2023 15:03:54 | publikacja | Milena Grzesiak