banner

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. 2016 nr 119, s.1 ze zm.) - dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzania danych jest: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim, ul. Kochanowskiego 26, 86-302 Wałdowo Szlacheckie, tel.: 56 46 827 77, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie pod adresem Administratora.
 3. Administrator przetwarza dane, pozyskane w procesach związanych ze swoją działalnością. W każdej sytuacji osobom zainteresowanym przekazywane są szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
 4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze). Przepisy szczególne zostały zawarte w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.).
 5. W przypadku dobrowolnego udostępniania danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art.6 ust.1 lit.a RODO).
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii jest art.9 ust.2 lit.g RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą).
 7. Okres przechowywania danych osobowych został określony w art. 44a i 160 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.).
 8. Podanie danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, w jakim dane są pozyskiwane. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 11. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane mogą zostać przekazane: podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Podmiot udostępniający informacje: Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim

Utworzony: przez: Małgorzata Kowalewska

BIP został przeniesiony na aktualny serwer we wrześniu 2023r.

Opublikowany: przez: Milena Grzesiak

Ostatnio aktualizowany: przez: Milena Grzesiak

Rejestr zmian:

 • 07-01-2024 16:53:49 | korekta redakcyjna, dodanie załączników | Milena Grzesiak
 • 29-09-2023 15:03:54 | publikacja | Milena Grzesiak