banner

Dostęp - w sekretariacie Szkoły lub innym właściwym miejscu, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły, dla osób wykazujących interes prawny.

Ograniczenie - w przypadku, gdy dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony - z zachowaniem zapisów Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)

Podstawa prawna
 • Dzienniki lekcyjne
 • Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
 • Rejestr dzienników lekcyjnych i dzienników zajęć pozalekcyjnych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646 z późn. zm.)
 • Księgi protokołów Rady Pedagogicznej
 • Księgi uchwał Rady Pedagogicznej
 • Księgi zarządzeń Dyrektora Szkoły
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.)
 • Księgi zastępstw
brak
 • Księgi uczniów
 • Ewidencja orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, nauczania indywidualnego
 • Ewidencja orzeczeń o niepełnosprawności uczniów
 • Arkusze ocen uczniów i absolwentów
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646 z późn. zm.)
 • Zbiór dokumentacji dotyczącej sprawdzianów szóstoklasisty
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007 nr 83 poz. 562 z późn. zm.); komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • Zbiór dokumentacji dotyczącej sprawdzianów ósmoklasisty
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.); Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. 2022 poz. 1636); komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • Zbiór dokumentacji dotyczącej egzaminu gimnazjalnego
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. 2016 poz. 2223 z późn. zm.); komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 • Ewidencja wydanych świadectw ukończenia Szkoły
 • Ewidencja wydanych duplikatów świadectw
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2023 poz. 1120)
 • Rejestr wydanych zaświadczeń
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646 z późn. zm.)
 • Rejestr wydanych kart rowerowych
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 z późn. zm.)
 • Rejestr wypadków uczniów
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69z późn. zm.)
 • Ewidencja zatrudnionych pracowników
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.); Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.)
 • Akta osobowe aktualnie zatrudnionych i byłych pracowników
 • Rejestr nieobecności w pracy
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369 z późn. zm.)
 • Zbiór dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2022 poz. 1914)
 • Rejestr wydanych legitymacji nauczycielskich
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 1992 nr 54 poz. 254 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz.U. 2006 nr 189 poz. 1393)
 • Księga kontroli zewnętrznych
Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.); przepisy ustaw regulujących zagadnienia w zależności od prowadzonej kontroli
 • Dziennik korespondencji
Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67)
 • Rejestr skarg i wniosków
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46)
 • Polityka ochrony danych
Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2023 poz. 1120)
 • Ewidencja pieczęci i pieczątek
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz.U. 1955 nr 47 poz. 316 z późn. zm.)
 • Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.)
 • Księgi inwentarzowe księgozbiorów
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1283)
 • Rejestr faktur przychodzących
Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.)

Podmiot udostępniający informacje: Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim

Utworzony: przez: Małgorzata Kowalewska

BIP został przeniesiony na aktualny serwer we wrześniu 2023r.

Opublikowany: przez: Milena Grzesiak

Ostatnio aktualizowany: przez: Milena Grzesiak

Rejestr zmian:

 • 28-09-2023 21:15:07 | publikacja | Milena Grzesiak