banner

Podstawowe dokumenty określające zasady funkcjonowania Szkoły.

 • Statut
 • Zarządzenia Dyrektora Szkoły
 • Uchwały Rady Pedagogicznej
 • Plan pracy Szkoły (z załącznikami)
 • Plan nadzoru pedagogicznego
 • Zestaw programów nauczania
 • Program wychowawczo - profilaktyczny "Służę jak 'Orsza"
 • Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
 • Procedura organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych
 • Procedury/regulaminy funkcjonowania w czasie epidemii / w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły
 • Procedura w zakresie stosowania alternatywnych i wspomagających metod i form komunikacji oraz wsparcia wizualnego
 • Procedura w zakresie monitorowania potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • Procedura określająca standard obsługi osób z niepełnosprawnościami w budynku/budynkach niedostępnych z uwagi na występujące bariery architektoniczne
 • Regulamin organizacji działań z zakresu profilaktyki zdrowia oraz organizacji gabinetu profilaktyki zdrowotnej
 • Procedura tworzenia dokumentów szkolnych w języku prostym
 • Regulamin biblioteki szkolnej
 • Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
 • Zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
 • Regulamin sal i pracowni szkolnych
 • Regulamin świetlicy szkolnej
 • Regulamin stołówki szkolnej
 • Regulamin organizacji wycieczek szkolnych
 • Regulamin korzystania z szafek szkolnych
 • Procedury zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych
 • Procedura przedłużenia okresu nauki
 • Regulamin dowozów i odwozów uczniów na terenie Gminy Grudziądz
 • Procedury wydawania duplikatów świadectw, legitymacji i innych druków szkolnych
 • Regulamin naliczania i uiszczania opłat za pobyt dziecka w Oddziale Przedszkolnym w czasie przekraczającym obowiązkowy wymiar godzin
 • Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
 • Instrukcja zabezpieczenia i ochrony mienia
 • Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego
 • Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej
 • Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego
 • Plan pracy Samorządu Uczniowskiego
 • Regulamin działania Rady Rodziców
 • Plan pracy Rady Rodziców
 • Regulamin działania Rady Pedagogicznej
 • Regulamin dyżurów nauczycielskich
 • Regulamin oceny pracy nauczyciela
 • Kodeks etyki nauczycieli i pracowników Szkoły
 • Regulamin pracy (z załącznikami)
  • Zasady BHP w Szkole
  • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego (w tym plany ewakuacji)
  • różne instrukcje i rejestry dotyczące bezpieczeństwa pracy
  • aktualne Zarządzenie Wójta Gminy Grudziądz w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą
  • aktualne Zarządzenie Wójta Gminy Grudziądz w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  • Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
  • Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych
  • Regulamin pracy zdalnej
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Procedura przepływu informacji
 • Instrukcja kancelaryjna
 • Plan pracy pielęgniarki szkolnej

Podmiot udostępniający informacje: Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim

Utworzony: przez: Małgorzata Kowalewska

BIP został przeniesiony na aktualny serwer we wrześniu 2023r.

Opublikowany: przez: Milena Grzesiak

Ostatnio aktualizowany: przez: Milena Grzesiak

Rejestr zmian:

 • 28-09-2023 21:31:37 | publikacja | Milena Grzesiak